...

Tūrisma likumdošana

Ceļotājam/Tūristam ir jābūt informētam par likumdošanu, kas regulē tūrisma jomu, lai aizstāvētu savas tiesības. Protams, labākajā gadījumā tomēr ir jāvēršas pie juristiem, kas var palīdzēt, tomēr arī pašiem ir jābūt informētiem, vismaz elementārā līmenī.

Tātad, Tūrisma operatoram un Aģentam savā darbībā ir jāievēro likumdošana (normatīvie akti). Tomēr arī ceļotājiem/tūristiem ir pienākumi un tiesības, kas ir jāievēro, ko nosaka normatīvie akti. Pastāv normatīvo aktu hiearhija, kas nozīmē, ka Starptautiskie līgumi būs primāri salīdzinot ar Latvijas likumdošanu. Tāpēc reizēm var būt nesaprašana tajā, ka Latvijas likumdošana nosaka vienu, bet Starptautiskie līgumi citu.

Svarīgākie normatīvie akti:

  • Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (Vīne, 1980.gada 11.aprīlis) šeit
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2302 (2015. gada 25. novembris) par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK šeit
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES ( 2011. gada 25. oktobris ) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK Dokuments attiecas uz EEZ šeit
  • Tūrisma likums šeit
  • 2018. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumi nr.380 Par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem šeit

OBLIGĀTI:

  1. izlasīt līgumu, kas tiek noslēgts starp Tūrisma operatoru un Ceļotāju! Līgumā tiek atrunāta jau konkrētāka situācija, noteikumi. Līgumā atradīsiet atbildes uz saviem neskaidrajiem jautājumiem.
  2. Pirmslīguma noteikumi, ar kuriem ceļotājam/tūristam ir pienākums iepazīties pirms ceļojuma iegādāšanās, tie ir saprotami un piekritis, ko apliecina avansa vai pilna ceļojuma samaksa. Latvijas Republikas likumdošana komplekso tūrisma pakalpojumu jomā neparedz obligātu līguma rakstveida formu. Rakstveida līgums slēdzams tikai gadījumā, ja to pieprasa tūrists. Šāda kārtība izriet no Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr. 380 Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem 68.punkta.
  3. Izlasot Līgumu, Jūs  jau saņemsiet  99% no atbildēm. Pirmslīguma noteikumus katram tūrisma operatoram atradīsiet šeit: